اعضای هیئت تحریریه

رضا برنجکار استاد دانشگاه پردیس فارابی (دانشگاه تهران)، گروه فلسفه و کلام
امداد توران استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی، گروه فرق تشیع
محمد تقی سبحانی رئیس بنیاد فرهنگی امامت
رضا مختاری رئیس موسسه کتابشناسی تشیع
ابو الحسن نواب رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی
سید مهدی علیزاده موسوی مدیر مسئول
سید حامد علی زاده موسوی سردبیر