اهداف و چشم انداز

معرفت ادیان  فصلنامه‌ای در زمینه مطالعات ادیان است. قلمرو مسائل این نشریه، مطالعات ادیانی است که حوزه های زیر را شامل می‌شود:

  • مطالعات کاربردی جهان تشیع

  • آینده پژوهی شیعیان جهان

 

  • موضوعات ژئوپلیتیکی شیعه

 

  • مطالعات شیعه در غرب و شرق

 

  • آشنایی با شیعه پژوهان.

 

  • مطالعات تطبیقی