اخبار شیعیان

نمایش همه

سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان 1402

سرمقاله جهان گرایی موسسات اسلامی غیر شیعی و وضعیت ما قرآن پژوهی در غرب و سهم شیعه در آن(2)؛ گونه شناسی  مقالات شیعی مجله مطالعات قرآنی سوآز  پروژه ایجاد امت جایگزین دانشگاه بیرمنگام جریان شناسی سیاسی حوزه علمیه نجف آشنایی با شیعه پژوهان: ادموند هایز دهکده اسلامی شیعی در قلب تانزانیا شیعه در آثار و منابع دانشگاه الازهر به سوی یک جامعه متحد جوانان شیعه مرکز عزری برای مطالعات ایران و خلیج فارس